สมาคมองค์การตรวจสอบอำนาจรัฐเพื่อประชาชน

Justice Inspector General Organization

ขออภัยในความไม่สะดวกเวปไซต์อยู่ระหว่างการปรับปรุงสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ info@jigo.or.th

เกี่ยวกับสมาคม

องค์กรตรวจสอบอำนาจรัฐ jigo เรื่อมก่อตั้งเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 โดยพลเอกสายหยุด เกิดผล เป็นประธานคนแรกและเป็นผู้ตั้งชื่อภาษาอังกฤษให้องค์การตรวจสอบอำนาจรัฐว่า justice general inspector organization หรือ JIGO ตั้งอยู่บนสำนักงานชั่วคราว เลขที่ 25 ซอยรามคำแหง 16 หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพ 10240 มี นางสาววิจิตติพร อภิบาลภูวนารถ เป็นเลขาธิการและฝ่ายประสานงานด้านต่างๆ ได้มีการปรึกษาระหว่างประธานและเลขาธิการว่าสมาชิกขององค์การ jigo เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมาย การเลิก การออก และการแก้ไขกฎหมาย ให้เป็นไปตามหลักกฎหมาย และบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญที่ใช้ในปัจจุบัน เพื่อให้การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐในทุกระดับเป็นไปตามหลักกการของระบอบประชาธิปไตย

เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม เดือดร้อนจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ และอื่นๆ ในสังคมเป็นต้น

คำเกียรติคุณโดย พลเอกสายหยุดเกิดผล ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ และพลเอกพิจิตร กุลละวณิชย์ ประธานที่ปรึกษาสมาคม

ใบประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตรโครงการอภิบาลประชาราษฎร์

นับตั้งแต่ปี พุทธศักราช 2565 สมาคมได้ริเริ่มกิจกรรม เพื่อส่งเสริมกิจการเด็กและเยาวชน โดยดำเนินการมอบเกียรติบัตร ซึ่งเป็นประสงค์ของพลเอกพิจิตร กุลละวณิชย์ อดีตองคมนตรี ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ และ พลเอกสายหยุด เกิดผล ประธานที่ปรึกษาของสมาคม ซึ่งเกียรติบัตรนี้จะมอบให้แก่เด็กและเยาวชนที่มีความประพฤติดี ทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเด็กและเยาวชนในการทำความดีและช่วยเหลือสังคม โดยมอบให้โรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ ซึ่งโครงการนี้ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องในปีแรก มีโรงเรียนเซนต์ คาเบรียล เป็นโรงเรียนนำร่อง สำหรับการจัดกิจกรรมดังกล่าวในปีนี้เป็นปีที่ 2 มีโรงเรียนเข้าร่วมกว่า 20 โรงเรียน อาทิ โรงเรียนบดินทร์เดชา 1-2 โรงเรียนศรีอยุธยา โรงเรียนเทพลีลา โรงเรียนโยธินบูรณะ โรงเรียนมัธยมมกุฏกษัตริย์ เป็นต้น ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของสมาคมฯ ที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี โดยในอนาคตจะขยายไปในโรงเรียนในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศต่อไป”

นายกสมาคม คุณวิจิตติพร อภิบาลภูวนารถ

Recent News & Articles

https://siamrath.co.th/n/499091

สมาคมองค์การตรวจสอบอำนาจรัฐเพื่อประชาชน (อ.ต.ช.) หรือ JIGO เปิดแถลงข่าวครบรอบ 5 ปี สมาคมพร้อมรายงานความคืบหน้า กิจกรรม “โครงการอภิบาลประชาราษฎร์” โดยนางสาววิจิตติพร อภิบาลภูวนารถนายกสมาคมองค์การตรวจสอบอำนาจรัฐเพื่อประชาชน กล่าวว่า “โครงการดังกล่าวเป็นการดำเนินการร่วมกันระหว่างสมาคมฯ ธนาคารออมสิน และ ปตท. เพื่อส่งเสริมกิจการเด็กและเยาวชน โดยดำเนินการมอบเกียรติบัตร ซึ่งเป็นประสงค์ของพลเอกพิจิตร กุลละวณิชย์ อดีตองคมนตรี ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ และ พลเอกสายหยุด เกิดผล ประธานที่ปรึกษาของสมาคม ซึ่งเกียรติบัตรนี้จะมอบให้แก่เด็กและเยาวชนที่มีความประพฤติดี ทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเด็กและเยาวชนในการทำความดีและช่วยเหลือสังคม โดยมอบให้โรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ ซึ่งโครงการนี้ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องในปีแรก มีโรงเรียนเซนต์ คาเบรียล เป็นโรงเรียนนำร่อง  …

ตรวจสอบอย่างโปร่งใสต่อสู้ภัยทุจริต